Fondbeskrivning

Placeringsfonden LokalTapiola Räntevärld är en räntefond som placerar tillgångarna globalt. Fonden placerar tillgångarna på både utvecklade räntemarknader och räntemarknader med tillväxtpotential. Placeringsobjekten för LokalTapiola Räntevärld utgörs av diverse fonder som kan placera tillgångar i skuldebrev som företag och offentliga sammanslutningar emitterat. Fonderna kan vara aktivt förvaltade eller följa index. Fonden betonar korta, medellånga eller långa ränteplaceringar utgående från den rådande marknadssituationen. Fondens mål är ökning av fondandelarnas värde på lång sikt. Fonden strävar efter att nå målen genom aktiv portföljförvaltning där medellånga allokeringsbeslut spelar en viktig roll. Vi rekommenderar fonden för placerare som vill dra nytta av utvecklingen på internationella räntemarknader och accepterar risken i ränteplaceringar. Fondens ränteportfölj är väl diversifierad och anpassas efter den rådande situationen på marknaden. Den rekommenderade placeringstiden är minst 3,5 år, dock med beaktande av marknadssituationen.

Fondens namn har ändrat 15.4.2011. Det tidigare namnet var Tapiola 2010. (Fondens ränteindex fram till 30.9.2007 var JP Morgan Euro Government Bond.)