Fondbeskrivning

Placeringsfonden LokalTapiola 2045 är en blandfond som via diverse fonder placerar tillgångarna globalt på ränte- och aktiemarknaden. Till en början placeras största delen av tillgångarna i aktiefonder eftersom den återstående placeringstiden är lång. När målåret närmar sig strävar man efter att säkra den eventuellt influtna avkastningen genom att öka andelen ränteplaceringar med mindre risk. Efter målåret 2045 innehåller fonden inga aktieplaceringar utan den är en räntefond. Fonden kan placera i derivatkontrakt för att främja effektiv portföljförvaltning eller skydda placeringar mot ogynnsamma marknadsförändringar.

LokalTapiola 2045 lämpar sig för placerare som har ett klart målår för sina placeringar och som accepterar att värdet på fondandelarna kan fluktuera relativt kraftigt i början av placeringstiden för att förbättra möjligheten att få en högre avkastning.

(Fondens ränteindex fram till 30.9.2007 var JP Morgan Euro Government Bond.)