Fondbeskrivning

Placeringsfonden LokalTapiola 2045 ESG är en blandfond som förvaltas aktivt. Den placerar globalt på både ränte- och aktiemarknaderna via olika fonder. Fonderna som utgör placeringsobjekt kan vara aktivt förvaltade eller simulera index. Till en början har fonden en stor andel av placeringarna i aktier för att öka möjligheterna till en hög avkastning fram till målåret 2045. När målåret närmar sig minskas fondens risknivå genom att minska andelen placeringar i aktier och efter målåret är fonden en räntefond.

 För vem?

Fonden lämpar sig för sparare och placerare som har ett klart målår och som vill placera globalt på ränte- och aktiemarknaderna. Fonden lämpar sig till exempel för pensionssparande eller för att spara till barnen. 

Risker

Den största risken för fonden är risken för fluktuation på aktiemarknaden eftersom värdet på fonden minskar när aktiekurserna faller. Värdet på fonden kan fluktuera kraftigt på kort och lång sikt. Marknadsutvecklingen av obligationer och räntefonder som utgör investeringsobjekt påverkas av bl.a. emittenternas kreditbetalningsförmåga (kreditrisk) och utvecklingen av den allmänna räntenivån (ränterisk). Investeringarna skyddas inte mot valutakursrisk och därmed är investeringar som inte är noterade i euro utsatta för valutakursrisk. 

Hållbarhet

Utöver den ekonomiska analysen genomgår fondens placeringsobjekt även en hållbarhetsanalys. I hållbarhetsanalysen bedöms vilken inverkan miljön, samhälls- och ägarstyrningsaspekter (ESG) har på bolagets verksamhet, dess framtidsutsikter och bolagets värde på lång sikt.

Bekanta dig med hållbarhetsöversikten.​​​​​​​