Fondbeskrivning

Placeringsfonden LokalTapiola Utvecklade Asien ESG är en aktiefond som förvaltas aktivt. Fondens placeringar görs i bolag som noterats i utvecklade Asien och Stillahavsområdet eller i företag som har en avsevärd del av affärsverksamheten på dessa marknader. Placeringsobjekten väljs utgående från kapitalförvaltarens placeringssyn och kvantitativa analyser. 

För vem? 

Fonden lämpar sig för sparare och placerare som vill på ett lätt och diversifierat sätt placera på aktiemarknaderna i utvecklade Asien och Stillahavsområdet. Vi rekommenderar en placeringstid på minst 7 år. 

Risker

Den största risken för fonden är risken för fluktuation på aktiemarknaden eftersom värdet på fonden minskar när aktiekurserna faller. Värdet på fonden kan fluktuera kraftigt på kort och lång sikt. Fonden investerar i huvudsak tillgångarna på aktiemarknaderna i området Asien-Stilla havet. Utvecklingen av värdet på fonder som koncentrerar sig på ett visst marknadsområde kan avvika avsevärt från den allmänna utvecklingen på aktiemarknaderna. Investeringarna skyddas inte mot valutakursrisk och därmed finns det valutakursrisk vid investeringar som inte är noterade i euro. 

Hållbarhet

Utöver den ekonomiska analysen genomgår fondens placeringsobjekt även en hållbarhetsanalys. I hållbarhetsanalysen bedöms vilken inverkan miljön, samhälls- och ägarstyrningsaspekter (ESG) har på bolagets verksamhet, dess framtidsutsikter och bolagets värde på lång sikt.

Bekanta dig med hållbarhetsöversikten.