Fondbeskrivning

Placeringsfonden LokalTapiola Företagsränta ESG är en långräntefond som förvaltas aktivt. Fonden placerar huvudsakligen i euronoterade ränteobjekt med bra kreditbetyg i Europa och i OECD-länder. Placeringsobjekten är i huvudsak företags och bankers obligationer. 

För vem?

Fonden lämpar sig för sparare och placerare som vill placera i företagsobligationer på ett lätt och diversifierat sätt. Vi rekommenderar en placeringstid på minst 3 år.

Risker

Fondens väsentligaste risker hänför sig till marknadsutvecklingen av obligationerna som utgör investeringsobjekt. Utvecklingen påverkas av bl.a. emittenternas kreditbetalningsförmåga (kreditrisk) och utvecklingen av den allmänna räntenivån (ränterisk). 

ESG

Utöver den ekonomiska analysen genomgår fondens placeringsobjekt även en ESG-analys. I ESG-analysen bedöms vilken inverkan miljön, samhälls- och ägarstyrningsaspekter (ESG) har på bolagets verksamhet, dess framtidsutsikter och bolagets värde på lång sikt.

Bekanta dig med hållbarhetsöversikten.