Fondbeskrivning

Placeringsfonden LokalTapiola Dividend är en aktiefond som förvaltas aktivt och som placerar i aktier och aktiebundna instrument. Fonden placerar mest i Europa och USA men placeringar kan även göras globalt. Indexen styr inte valet av aktier. Fondens mål är att öka fondandelarnas värde på lång sikt. Som placeringsobjekt väljs stabila dividendbolag genom en balanserad diversifiering i olika branscher. Placeringsobjekten väljs utgående från LokalTapiola Kapitalförvaltnings placeringssynpunkter och analyser. Varje placeringsobjekt analyseras även ur ett ansvarsperspektiv. I fonden finns i regel 30-40 noggrant utvalda bolag. Fonden placerar i derivatkontrakt som skyddar mot valutarisker då det enligt portföljförvaltningens valutasynpunkt är motiverat. Fonden lämpar sig för placerare som vill dra nytta av utvecklingen av värdet på de företag som utgör placeringsobjekt samt accepterar risken med aktieplaceringar.