Fondbeskrivning

Placeringsfonden LokalTapiola Tillväxtmarknader Ränta är en räntefond som förvaltas aktivt. Den placerar globalt i växande ekonomier och i utvecklingsländer via olika fonder. Placeringsobjekten kan utgöras av både företags och offentliga samfunds obligationslån. Fonderna som utgör placeringsobjekt kan vara aktivt förvaltade eller simulera index.

För vem?

Fonden lämpar sig för sparare och placerare som vill placera på tillväxträntemarknaderna på ett lätt och diversifierat sätt. Vi rekommenderar en placeringstid på minst 4 år. 

Risker

Fondens väsentligaste risker hänför sig till marknadsutvecklingen av obligationerna som utgör investeringsobjekt. Utvecklingen påverkas av bl.a. emittenternas kreditbetalningsförmåga (kreditrisk) och utvecklingen av den allmänna räntenivån (ränterisk). Investeringarna skyddas inte mot valutakursrisk och därmed finns det valutakursrisk vid investeringar som inte är noterade i euro. På tillväxtmarknaderna och i utvecklingsländerna finns det politiska risker. Om politiska risker realiseras kan det påverka fondens värdeutveckling och orsaka dröjsmål vid inlösning av fondandelar.