Fondbeskrivning

Placeringsfonden LähiTapiola Europa High Yield ESG är en aktivt förvaltad lång räntefond som huvudsakligen investerar på high yieldmarknaden i Europa. Fonden placerar huvudsakligen i ränteinstrument emitterade eller garanterade av företag och offentliga sammanslutningar i Europa. Det förutsätts inget särskilt kreditbetyg som utfärdats av internationella kreditinstitut för fondens placeringsmål men tyngdpunkten ligger lite på företagsobligationer från företag med högre risk och lägre kreditbetyg (högst BB+/Ba1).

För vem?

Fonden lämpar sig för sparare och placerare som vill placera i high yield -företagsobligationer på ett lätt och diversifierat sätt. Vi rekommenderar en placeringstid på minst 4 år. 

Risker

Fondens väsentligaste risker hänför sig till marknadsutvecklingen av obligationerna som utgör investeringsobjekt. Utvecklingen påverkas av bl.a. emittenternas kreditbetalningsförmåga (kreditrisk) och utvecklingen av den allmänna räntenivån (ränterisk). 

Hållbarhet

Utöver den ekonomiska analysen genomgår fondens placeringsobjekt även en hållbarhetsanalys. I hållbarhetsanalysen bedöms vilken inverkan miljön, samhälls- och ägarstyrningsaspekter (ESG) har på bolagets verksamhet, dess framtidsutsikter och bolagets värde på lång sikt.