Fondbeskrivning

Placeringsfonden LokalTapiola Europa Marknad är en aktiefond som strävar efter marknadsavkastning. Kapitalförvaltaren av fonden strävar efter att uppnå en bra avkastning med låga kostnader med hjälp av en kvantitativ modell. Fondens placeringar görs i bolag som noterats i Europa eller i företag som har en avsevärd del av affärsverksamheten i Europa. Placeringsobjekten är cirka 300 bolag som har det största marknadsvärdet inom olika branscher. 

För vem?

Fonden lämpar sig för sparare och placerare som vill placera på aktiemarknaderna i Europa på ett förmånligt och diversifierat sätt. Vi rekommenderar en placeringstid på minst 7 år. 

Bekanta dig med fondprospekt och fondöversikter. 

Risker

Den största risken för fonden är risken för fluktuation på aktiemarknaden eftersom värdet på fonden minskar när aktiekurserna faller. Värdet på fonden kan fluktuera kraftigt på kort och lång sikt. Fonden investerar i huvudsak tillgångarna på aktiemarknaderna i Europa. Utvecklingen av värdet på fonder som koncentrerar sig på ett visst marknadsområde kan avvika avsevärt från den allmänna utvecklingen på aktiemarknaderna.

ESG 

Fonden placerar inte i företag som tillverkar kontroversiella vapen eller bryter mot internationella normer.

Bekanta dig med hållbarhetsöversikten.