Fondbeskrivning

Placeringsfonden LokalTapiola Europa Klimatindex är en indexfond som investerar sina tillgångar i stora bolags aktier i Europa. Fondens mål är att ge investerarna en totalavkastning som motsvarar avkastningen på fondens jämförelseindex, med beaktande av fondens kostnader. Fonden strävar efter att, på det sätt som avses i lagen om placeringsfonder, efterbilda indexet Morningstar® Developed Europe Large Cap Target Market Exposure Paris Aligned Benchmark Select™.

Fondens hållbara investeringsmål är att positivt påverka minskning av koldioxidutsläpp och begränsning av
klimatförändring enligt klimatavtalet från Paris.

För vem?

Fonden lämpar sig för sparare och investerare som vill investera på aktiemarknaderna i Europa på ett förmånligt och diversifierat sätt. Vi rekommenderar en placeringstid på minst 7 år. 

Bekanta dig med fondprospekt och fondöversikter. 

Risker

Den största risken för fonden är risken för fluktuation på aktiemarknaden eftersom värdet på fonden minskar när aktiekurserna faller. Värdet på fonden kan fluktuera kraftigt på kort och lång sikt. Fonden investerar i huvudsak tillgångarna på aktiemarknaderna i Europa. Utvecklingen av värdet på fonder som koncentrerar sig på ett visst marknadsområde kan avvika avsevärt från den allmänna utvecklingen på aktiemarknaderna.

Hållbarhet

När fonden följer indexet har den som mål att investera hållbart genom att minska koldioxidutsläppen via sina investeringsobjekt enligt artikel 9, punkt 3, i EU-förordningen 2019/2088. Investeringar görs i bolag vilka inte förväntas orsaka betydande skada för faktorer i anknytning till miljön, socialt ansvar och en god förvaltningssed (ESG).