Fondbeskrivning

Placeringsfonden LokalTapiola Tillväxt ESG är en aktiefond som förvaltas aktivt. Som placeringsobjekt väljs företag som förväntas växa kraftigt i framtiden. Fonden omfattar i regel 30-40 noggrant utvalda bolag. Fonden placerar huvudsakligen i Europa och USA men kan även placera globalt.

För vem?

Fonden lämpar sig för sparare och placerare som vill placera i tillväxtföretag på ett lätt och diversifierat sätt. Vi rekommenderar en placeringstid på minst 7 år. 


Risker

Den största risken för fonden är risken för fluktuation på aktiemarknaden eftersom värdet på fonden minskar när aktiekurserna faller. Värdet på fonden kan fluktuera kraftigt på kort och lång sikt. Investeringarna skyddas inte mot valutakursrisk och därmed är investeringar som inte är noterade i euro utsatta för valutakursrisk.


Hållbarhet

Utöver den ekonomiska analysen genomgår fondens placeringsobjekt även en hållbarhetsanalys. I hållbarhtesanalysen bedöms vilken inverkan miljön, samhälls- och ägarstyrningsaspekter (ESG) har på bolagets verksamhet, dess framtidsutsikter och bolagets värde på lång sikt.

Bekanta dig med hållbarhetsöversikten.