Beskrivning av fonden 

Placeringsfonden LokalTapiola Tillväxtmarknader är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar sina tillgångar med bred diversifiering i aktier och aktiebundna instrument på tillväxtmarknader. Fondens mål är att ge placeraren en total avkastning som motsvarar avkastningen på aktiemarknaderna under utveckling, med hänsyn tagen till fondens kostnader.

LokalTapiola Kapitalförvaltning har varit fondens portföljförvaltare sedan den 1 december 2023. Den 1 mars 2024 ändrades fonden från en fondandelsfond till en fond som investerar direkt i aktier och som beaktar miljömässiga och sociala faktorer. Fondens tidigare namn var Seligson & Co Emerging Markets.

För vem?

Fonden passar placerare som särskilt vill dra nytta av en bred diversifiering i ett visst geografiskt område i form av aktieinvesteringar och accepterar riskerna med geografiskt koncentrerad placering jämfört med bred geografisk diversifiering. Fonden lämpar sig också som en del av en placeringsportfölj som diversifierats enligt en riskprofil.

Risker 

Fondens största risk är risken för värdefluktuationer på de framväxande aktiemarknaderna, eftersom fondens värde minskar i takt med att aktiemarknaden minskar. Fondens värde kan variera kraftigt på kort och lång sikt. Utvecklingen av värdet på fonder som är inriktade på ett visst marknadsområde kan skilja sig avsevärt från aktiemarknadens allmänna utveckling. Investeringar i en annan valuta än euro bär även valutakursrisk. Dessutom påverkas fonden av risken för att portföljförvaltarens val av aktier misslyckas.

Hållbarhet

Utöver den ekonomiska analysen genomgår fondens placeringsobjekt även en hållbarhetsanalys. I hållbarhetsanalysen bedöms vilken inverkan miljön, samhälls- och ägarstyrningsaspekter (ESG) har på bolagets verksamhet, dess framtidsutsikter och bolagets värde på lång sikt. Fondens mål är att vid sidan av övriga egenskaper främja egenskaper som hänför sig till miljön och samhället.