Fondbeskrivning

Tillgångarna i fonden placeras globalt i andelar i placerings- och specialplaceringsfonder samt i företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper vilka placerar sina tillgångar i företagsskuldebrev som i huvudsak har betyget Baa3 eller lägre enligt Moody’s Investor Services kreditvärdering. Målet med placeringsverksamheten är att öka värdet på fondandelarna på lång sikt. Fonden kan placera i derivatkontrakt för att främja effektiv portföljförvaltning eller skydda placeringar mot ogynnsamma marknadsförändringar.

Fonden lämpar sig för sparare och placerare som söker måttlig avkastning med måttlig risk. Den rekommenderade placeringstiden är minst 3,5 år, dock med beaktande av marknadssituationen.