Fondbeskrivning

Placeringsfonden LokalTapiola Realränta ESG är en långräntefond som förvaltas aktivt. Fonden placerar huvudsakligen i euronoterade ränteobjekt med bra kreditbetyg i Europa och i OECD-länder. Placeringsobjekten utgörs huvudsakligen av inflationsanknutna obligationer emitterade av stater, kommuner och andra offentliga samfund.

För vem?

Fonden lämpar sig för sparare och placerare som vill placera i inflationsanknutna obligationer på ett lätt och diversifierat sätt. Vi rekommenderar en placeringstid på minst 3 år. 

Risker

Fondens väsentligaste risker hänför sig till marknadsutvecklingen av obligationerna som utgör investeringsobjekt. Utvecklingen påverkas av bl.a. emittenternas kreditbetalningsförmåga (kreditrisk) och utvecklingen av den allmänna räntenivån (ränterisk). Fondens investeringar är i huvudsak anknutna till inflationen. Om den realiserade inflationen skiljer sig från inflationen fondens investeringsobjekt prissatt, kan det leda till att avkastningen skiljer sig från avkastningen på ett motsvarande investeringsobjekt som inte skyddats mot inflation.