Fondbeskrivning

Placeringsfonden LokalTapiola Hållbar Miljö är en aktiefond som förvaltas aktivt. Som placeringsobjekt väljs företag vars verksamhet har en positiv inverkan på hållbar utveckling speciellt ur miljöperspektiv. I fonden finns i regel 30-40 noggrant utvalda bolag. Företagen som utgör placeringsobjekt kan bland annat producera förnybar energi, skapa hållbara industriella processer och stadsmiljöer, verka inom vattenförsörjning eller datakommunikation.  Fonden placerar mest i Europa och USA men placeringar kan även göras globalt.

För vem?

Fonden lämpar sig för sparare och placerare som på ett lätt och diversifierat sätt vill placera i företag vars verksamhet har en positiv inverkan på hållbar utveckling speciellt ur miljöperspektiv. Vi rekommenderar en placeringstid på minst 7 år.

Risker

Den största risken för fonden är risken för fluktuation på aktiemarknaden eftersom värdet på fonden minskar när aktiekurserna faller. Värdet på fonden kan fluktuera kraftigt på kort och lång sikt. Fonden LokalTapiola Hållbar Miljö investerar sina tillgångar enligt temat för hållbar utveckling. Utvecklingen av värdet på fonder som investerar enligt ett visst tema kan väsentligt avvika från den allmänna utvecklingen på aktiemarknaderna. Investeringarna skyddas inte mot valutakursrisk och därmed finns det valutakursrisk vid investeringar som inte är noterade i euro. 

Vastuullisuus

Utöver den ekonomiska analysen genomgår fondens placeringsobjekt även en hållbarhetsanalys. I hållbarhetsanalysen bedöms vilken inverkan miljön, samhälls- och ägarstyrningsaspekter (ESG) har på bolagets verksamhet, dess framtidsutsikter och bolagets värde på lång sikt.

Bekanta dig med hållbarhetsöversikten.