Fondbeskrivning

Placeringsfonden LokalTapiola Norden ESG är en aktiefond som förvaltas aktivt. Fondens placeringar görs i bolag som noterats i Norden eller i företag som har en avsevärd del av affärsverksamheten i Norden. Fonden omfattar i regel 30-50 noggrant utvalda bolag. 

För vem?

Fonden lämpar sig för sparare och placerare som vill placera i nordiska företag på ett lätt och diversifierat sätt. Vi rekommenderar en placeringstid på minst 7 år. 

Risker

Den största risken för fonden är risken för fluktuation på aktiemarknaden eftersom värdet på fonden minskar när aktiekurserna faller. Värdet på fonden kan fluktuera kraftigt på kort och lång sikt. Fonden investerar sina tillgångar i huvudsak på aktiemarknaderna i Norden. Utvecklingen av värdet på fonder som koncentrerar sig på ett visst marknadsområde kan avvika avsevärt från den allmänna utvecklingen på aktiemarknaderna. Investeringarna skyddas inte mot valutakursrisk och därmed är investeringar som inte är noterade i euro utsatta för valutakursrisk. 

Hållbarhet

Utöver den ekonomiska analysen genomgår fondens placeringsobjekt även en hållbarhetsanalys. I hållbarhetsanalysen bedöms vilken inverkan miljön, samhälls- och ägarstyrningsaspekter (ESG) har på bolagets verksamhet, dess framtidsutsikter och bolagets värde på lång sikt.
Bekanta dig med hållbarhetsöversikten.