Fondbeskrivning

Placeringsfonden LokalTapiola Skydd är en blandfond som förvaltas aktivt och som placerar globalt. Placeringarna görs huvudsakligen på räntemarknaderna via olika fonder. Fonden Skydd använder en riskbudget inom vars gränser fonden även kan placera i mer riskfyllda objekt såsom aktier. Fondens mål är att värdet på en andel inte sjunker under det skyddsmålet. Skyddsmålet fastställs dagligen och det är 90 procent av fondandelens högsta värde under de senaste 12 månaderna under historien.

För vem? 

Fonden lämpar sig för sparare och placerare som strävar efter en så stabil värdeökning som möjligt på lång sikt. Vi rekommenderar en placeringstid på minst 4 år.  

Bekanta dig med fondprospekt och fondöversikter.

Risker

Fonden är utsatt för risk för fluktuation på aktiemarknaden eftersom värdet på fonden minskar när aktiekurserna faller. Värdet på fonden kan fluktuera kraftigt på kort och lång sikt. Marknadsutvecklingen av obligationer och räntefonder som utgör investeringsobjekt påverkas av bl.a. emittenternas kreditbetalningsförmåga (kreditrisk) och utvecklingen av den allmänna räntenivån (ränterisk). Om värdet på en fondandel sjunker under skyddsmålet måste fondens tillgångar investeras i objekt med liten risk. Fonden kan inte öka andelen riskfyllda investeringar före fondandelsvärdet har överstigit skyddsmålet. Investeringarna skyddas inte mot valutakursrisk och därmed finns det valutakursrisk vid investeringar som inte är noterade i euro.