Fondbeskrivning

Placeringsfonden LokalTapiola Konsument ESG är en aktiefond som förvaltas aktivt. Som placeringsobjekt väljs måttligt värderade internationella konsumtionsbolag. Fonden omfattar i regel 30-40 noggrant utvalda bolag. Fonden placerar huvudsakligen i Europa och USA men kan även placera globalt.

För vem?

Fonden lämpar sig för sparare och placerare som vill på ett lätt och diversifierat sätt placera i företag som fungerar enligt temat konsumentens vardag. Vi rekommenderar en placeringstid på minst 7 år.

Risker

Den största risken för fonden är risken för fluktuation på aktiemarknaden eftersom värdet på fonden minskar när aktiekurserna faller. Värdet på fonden kan fluktuera kraftigt på kort och lång sikt. Fonden investerar sina tillgångar enligt konsumenttemat. Utvecklingen av värdet på fonder som koncentrerar sig på ett visst tema kan avvika avsevärt från den allmänna utvecklingen på aktiemarknaderna. Investeringarna skyddas inte mot valutakursrisk och därmed finns det valutakursrisk vid investeringar som inte är noterade i euro. 


Hållbarhet

Utöver den ekonomiska analysen genomgår fondens placeringsobjekt även en hållbarhetsanalys. I hållbarhetsanalysen bedöms vilken inverkan miljön, samhälls- och ägarstyrningsaspekter (ESG) har på bolagets verksamhet, dess framtidsutsikter och bolagets värde på lång sikt.

Bekanta dig med ESG-analysen.