Fondbeskrivning

Placeringsfonden LokalTapiola USA Mid Cap är en aktiefond som förvaltas aktivt och som placerar i aktier och aktiebundna instrument. Fondens placeringar görs i bolag som noterats i USA eller i företag som har en stor del av sin verksamhet i USA. Fonden placerar främst i medelstora företag. Jämförelseindexet är MSCI USA Mid Cap Net TR. Indexen styr inte aktievalen. Fondens mål är att öka fondandelarnas värde på lång sikt. Placeringsobjekten väljs på basis av LokalTapiola Kapitalförvaltnings, som fungerar som kapitalförvaltare, placeringssynpunkter och analyser. Varje placeringsobjekt analyseras även ur ett ansvarsperspektiv. I fonden finns i regel 30–50 noggrant utvalda bolag.

Fonden placerar i derivatkontrakt som skyddar mot valutarisker då det enligt portföljförvaltningens valutasynpunkt är motiverat. Fonden lämpar sig för placerare som vill dra nytta av utvecklingen av värdet på de företag som utgör placeringsobjekt samt accepterar aktierisken med aktieplaceringar. Värdet på fonden kan även fluktuera kraftigt på kort sikt.