Fondbeskrivning

Placeringsfonden LokalTapiola Välfärd ESG är en aktiefond som förvaltas aktivt. Som placeringsobjekt väljs företag vilka gynnas av utvecklingstrender som gäller människans välbefinnande. Fonden omfattar i regel 30-40 noggrant utvalda företag. Fonden placerar huvudsakligen i Europa och USA men kan även placera globalt.

För vem?

Fonden lämpar sig för sparare och placerare som vill på ett lätt och diversifierat sätt placera i företag som fungerar enligt temat välbefinnande. Vi rekommenderar en placeringstid på minst 7 år. 

Risker

Den största risken för fonden är risken för fluktuation på aktiemarknaden eftersom värdet på fonden minskar när aktiekurserna faller. Värdet på fonden kan fluktuera kraftigt på kort och lång sikt. Fonden investerar tillgångarna enligt temat välfärd. Utvecklingen av värdet på fonder som investerar enligt ett visst tema kan väsentligt avvika från den allmänna utvecklingen på aktiemarknaderna. Investeringarna skyddas inte mot valutakursrisk och därmed är investeringar som inte är noterade i euro utsatta för valutakursrisk.

Hållbarhet

Utöver den ekonomiska analysen genomgår fondens placeringsobjekt även en hållbarhetsanalys. I hållbarhetsanalysen bedöms vilken inverkan miljön, samhälls- och ägarstyrningsaspekter (ESG) har på bolagets verksamhet, dess framtidsutsikter och bolagets värde på lång sikt.

Bekanta dig med hållbarhetsöversikten.