Fondbeskrivning

Placeringsfonden LokalTapiola Världen 50 är en blandfond som förvaltas aktivt. Den placerar globalt på både ränte- och aktiemarknaderna via olika fonder. Fonderna som utgör placeringsobjekt kan vara aktivt förvaltade eller simulera index.

Vanligtvis är 50 % av fondens tillgångar placerade i aktier. Kapitalförvaltaren ändrar andelen placeringar i aktier enligt placeringssynen och andelen placeringar i aktier kan vara 15–65%.

För vem?

Fonden lämpar sig för sparare och placerare som vill placera globalt i både aktier och ränteobjekt på ett lätt och diversifierat sätt. Vi rekommenderar en placeringstid på minst 5 år. 

Risker

Den största risken för fonden är risken för fluktuation på aktiemarknaden eftersom värdet på fonden minskar när aktiekurserna faller. Värdet på fonden kan fluktuera kraftigt på kort och lång sikt. Marknadsutvecklingen av obligationer och räntefonder som utgör investeringsobjekt påverkas av bl.a. emittenternas kreditbetalningsförmåga (kreditrisk) och utvecklingen av den allmänna räntenivån (ränterisk). Investeringarna skyddas inte mot valutakursrisk och därmed finns det valutakursrisk vid investeringar som inte är noterade i euro. 

(Fondens aktieindex var fram till 20.8.2007 DJ Stoxx Europe och ränteindex fram till 1.10.2007 JP Morgan Euro Government Bond)