Portföljbeskrivning

Placeringsportföljen Fastighet är ett placeringsobjekt som kan väljas att ingå i placeringsförsäkringar och som bestämmer utvecklingen av värdet på sparbeloppet i avtalet. LokalTapiola Livbolag äger Placeringsportföljen och ansvarar för förvaltningen av den.

Målet med placeringsverksamheten är att öka Placeringsportföljens värde på lång sikt genom att placera på fastighetsmarknaderna. Placeringarna görs huvudsakligen i Finland men placeringar kan även göras på andra geografiska områden. Placeringsportföljens tillgångar kan placeras i

  • fastighetskapitalfonder,
  • fastighetsfonder enligt lagen om placeringsfonder eller motsvarande utländsk lagstiftning eller i alternativa investeringsfonder, vilka placerar sina tillgångar på fastighetsmarknaderna,
  • börsnoterade fonder, vilka placerar i bolag som bedriver fastighetsplaceringsverksamhet,
  • aktier eller andelar i bolag, vilka bedriver fastighetsplaceringsverksamhet.

Placeringsportföljens tillgångar kan dessutom placeras på räntemarknaderna.

För vem?

Placeringsportföljen Fastighet lämpar sig som placeringsobjekt för erfarna placerare som förstår riskerna med placering på fastighetsmarknaderna och är villiga att långfristigt binda kapitalet de placerat samt vill ha en expert att besluta om vilka placeringsobjekt som väljs att ingå i portföljen. Objektet lämpar sig för placerare som strävar efter att få avkastning på placeringar på fastighetsmarknaderna och accepterar riskerna med det, till exempel risker som beror på en stor andel främmande kapital i placeringsobjekten (hävstångseffekt), ändringar i den allmänna räntenivån, ändringar av värdet på fastigheterna och illikviditeten på fastighetsmarknaderna. Placeringsportföljen Fastighet lämpar sig för försäkringstagare som strävar efter avkastning på lång sikt och bäst som en del av försäkringstagarens utvidgade placeringsportfölj.

Portföljen lämpar sig för långsiktiga placerare som är beredda att inneha placeringsobjektet minst den rekommenderade placeringstiden på fem år.


Hållbarhet

Utöver den ekonomiska analysen genomgår placeringsportföljens placeringsobjekt även en hållbarhetsanalys. I hållbarhetsanalysen bedöms vilken inverkan miljön, samhälls- och ägarstyrningsaspekter (ESG) har på bolagets verksamhet, dess framtidsutsikter och bolagets värde på lång sikt.

Bekanta dig med information om placeringsportföljens hållbarhet