Portföljbeskrivning

Skyddskapitalförvaltning 10 är ett placeringsobjekt som kan väljas till placeringsförsäkringar, vilket fastställer värdeutvecklingen av avtalets sparbelopp. LokalTapiola Livbolag äger portföljen och LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab ansvarar för kapitalförvaltningen av portföljen.

Skyddskapitalförvaltning 10 strävar efter att öka värdet på kapitalförvaltningsportföljen på lång sikt. Kapitalförvaltningsportföljen har ett skyddsmål som fastställs månatligen och ett centralt mål i portföljförvaltningen är att hålla värdet på portföljen högre än skyddsmålet. Skyddsmålet fastställs så att det är 90 % av portföljandelens högsta värde under de senaste 12 månaderna under historien.

Placeringsobjekten kan bestå av investeringar i ränteinstrument och aktieinvesteringar samt av andra investeringar, t.ex. råvaror, valutor och fastigheter. Största andelen av tillgångarna investeras i ränteinstrument.

För vem?

Skyddskapitalförvaltning 10 lämpar sig för investerare som vill anlita en specialist för att bestämma respektive diversifiering i tillgångsklass, och som strävar efter bättre avkastning än på investeringar i ränteinstrument genom att investera en liten del av tillgångarna också i andra mera riskfyllda tillgångsklasser, såsom i aktie-, fastighets- och kapitalinvesteringar samt i alternativa placeringsobjekt. Investeraren godkänner riskerna i anslutning till investeringar i ränteinstrument (t.ex. ändringar i den allmänna räntenivån och emittentens solvens) samt större risker vad gäller negativa värdeförändringar i anslutning till andra tillgångsklasser.

Portföljen lämpar sig för en långsiktig investerare, som är villig att hålla placeringsobjektet minst under den rekommenderade innehavstiden.

Bekanta dig med faktablad