Beskrivning av fonden 

Fonden investerar i obligationer emitterade av eurostaterna. Fonden tar inte ställning till utvecklingen av enskilda obligationer eller marknader utan portföljen avbildar förändringar som görs i det valda indexet. Fonden äger inte alla värdepapper i indexet men strävar efter en ränterisk och en geografisk allokering som liknar indexets. Fonden Euroobligations mål är att ge investerarna den genomsnittliga totalavkastningen på statsobligationerna i eurostaterna. 

För vem?

Fonden lämpar sig för sparare och investerare som vill investera i eurostaters obligationer.  

Bekanta dig med fondprospekt och fondöversikter.

Risker 

De mest betydande riskerna för fonden hänför sig till marknadsutvecklingen av statsobligationerna på euroområdet. Många eurostater är mycket skuldsatta och den höga skuldsättningsgraden betyder att marknaderna ibland reagerar kraftigt på politiska beslut utöver på direkta ekonomiska faktorer, vilket kan leda till att värdet på en fondandel fluktuerar kraftigt.