Beskrivning av fonden 

Fonden investerar i obligationer i euro emitterade av företag. Fonden tar inte ställning till utvecklingen av enskilda obligationer eller marknader utan portföljen följer förändringar som görs i det valda indexet. Fonden strävar efter att hålla ränterisken och kreditvärdighetsfördelningen lik indexet. Fonden Euro Corporate Bond har som mål att ge investerare genomsnittlig totalavkastning på företagsobligationer i euro.  

För vem?

Fonden lämpar sig för sparare och investerare som vill investera i obligationer i euro emitterade av företag. 

Bekanta dig med fondprospekt och fondöversikter.

Risker 

De mest betydande riskerna för fonden hänför sig till marknadsutvecklingen av företagsobligationer i euro. Utöver företagens tillgångsutsikter påverkas den av bl.a. utvecklingen av den allmänna räntenivån. Fonden kan utlåna värdepapper den äger för att skaffa tilläggsavkastning. Vid utlåning av värdepapper finns det en motpartsrisk mot vilka fonden skyddar sig med obligationer eller pengar som fungerar som säkerhet för utlånade värdepapper.