Beskrivning av fonden 

Fonden investerar på aktiemarknaderna i Europa. Fondens mål är att ge investeraren totalavkastning som möjligast väl motsvarar avkastningen på aktieindexet Dow Jones Sustainability Europe, med beaktande av fondens kostnader. Indexet efterföljs i huvudsak genom att investera direkt i aktier som ingår i indexet. Utöver sina andra egenskaper är fondens mål att främja egenskaper som hänför sig till miljön och samhället. 

För vem?

Fonden lämpar sig för sparare och investerare som vill investera mycket diversifierat på aktiemarknaderna i Europa. 

Bekanta dig med fondprospekt och fondöversikter.

Risker 

Den mest betydande risken för fonden är marknadsrisken i anknytning till utvecklingen på de internationella aktiemarknaderna. Investeringarna skyddas inte mot valutakursrisk och därmed är investeringar som inte är noterade i euro utsatta för valutakursrisk. Fonden kan utlåna aktier den äger för att skaffa tilläggsavkastning. Vid utlåning av aktier finns det en motpartsrisk mot vilka fonden skyddar sig med obligationer eller pengar som fungerar som säkerhet för de utlånade aktierna. 

Hållbarhet 

Fonden strävar efter att främja faktorer som hänför sig till miljön och samhället genom att efterlikna aktieindex vars egenskaper i anknytning till miljön, samhället och en god förvaltningssed (ESG) förverkligas i fondens investeringar.