Beskrivning av fonden 

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar tillgångarna huvudsakligen på aktiemarknaderna i Brasilien och dessutom på aktiemarknaderna i Chile, Peru och Colombia. För att hantera likviditeten och investeringsgraden kan fonden även använda fonder som investerar på marknaderna i Latinamerika. Fondens mål är att överträffa sitt jämförelseindex som beskriver marknaderna i Latinamerika. Fondens rådgivare är brasilianska Trópico Latin America Investments. 

För vem?

Fonden lämpar sig för sparare och investerare som vill investera på aktiemarknaderna i Brasilien och i Brasiliens grannländer.

Bekanta dig med fondprospekt och fondöversikter.

Risker 

De mest betydande riskerna för fonden är risker i anknytning till marknaderna och marknadsinfrastrukturen i Latinamerika (i huvudsak marknaderna i Brasilien samt i Chile, Peru och Colombia). Marknaderna i fråga har historiskt sett varit mycket volatila, vilket betyder att kurserna fluktuerat mycket. Vid aktiv portföljförvaltning finns det även alltid en risk att portföljförvaltarens val av investeringar misslyckas. Fondens investeringar skyddas inte mot valutakursrisk och därmed finns det även en valutakursrisk i investeringarna.