Beskrivning av fonden 

Fonden investerar internationellt i världens ledande läkemedels- och hälsovårdsföretags aktier. Fondens mål är att ge investerarna en totalavkastning som motsvarar avkastningen på världens ledande läkemedels- och hälsovårdsföretags aktier, med beaktande av fondens kostnader. 
 

För vem?

Fonden lämpar sig för sparare och investerare som vill investera i företag i läkemedelsindustrin och hälsovårdsbranschen. 

Bekanta dig med fondprospekt och fondöversikter.

Risker 

Den mest betydande risken för fonden är marknadsrisken i anknytning till utvecklingen på de internationella aktiemarknaderna och i läkemedelsindustrin. Investeringarna skyddas inte mot valutakursrisk och därmed finns det valutakursrisk vid investeringar som inte är noterade i euro. Fonden kan utlåna aktier den äger för att skaffa tilläggsavkastning. Vid utlåning av aktier finns det en motpartsrisk mot vilka fonden skyddar sig med obligationer eller pengar som fungerar som säkerhet för de utlånade aktierna.