Beskrivning av fonden 

Fonden gör långsiktiga, över 10 års investeringar i aktier i kvalitetsbolag. Fonden är aktivt förvaltad och den strävar efter en avkastning som överstiger avkastningen på sitt jämförelseindex. I fondens jämförelseindex ligger huvudvikten på finska bolag men den aktivt förvaltade fonden kan avvika från allokeringen enligt jämförelseindexet. Phoebus mål är att ge investerarna en bra och långsiktig totalavkastning på aktiemarknaderna. 

För vem?

Fonden lämpar sig för sparare och investerare som vill investera på aktiemarknaderna långsiktigt över 10 år.   

Bekanta dig med fondprospekt och fondöversikter.

Risker 

Den mest betydande risken för fonden är marknadsrisken i anknytning till utvecklingen på målmarknaderna och av målföretagen. Vid aktiv portföljförvaltning finns det även alltid en risk att portföljförvaltarens val av investeringar misslyckas. Investeringarna skyddas inte mot valutakursrisk och därmed finns det valutakursrisk vid investeringar som inte är noterade i euro. Fonden kan utlåna aktier den äger för att skaffa tilläggsavkastning. Vid utlåning av aktier finns det en motpartsrisk mot vilken fonden skyddar sig med obligationer eller pengar som fungerar som säkerhet för de utlånade aktierna.