Beskrivning av fonden 

Fonden Familjebolag är en aktiefond som investerar globalt i familjeföretag. Fondens mål är att ge investerarna totalavkastning som motsvarar avkastningen på en väl diversifierad familjeföretagsportfölj och överstiger avkastningen på indexet som beskriver den globala aktiemarknaden. 

För vem?

Fonden lämpar sig för sparare och investerare som vill investera globalt i familjeföretag. 

Bekanta dig med fondprospekt och fondöversikter.

Risker 

Den mest betydande risken för fonden är marknadsrisken i anknytning till utvecklingen på de internationella aktiemarknaderna. Familjeföretags kursutveckling kan vara mer volatil (större fluktuation) än kursutvecklingen på den allmänna marknaden. Vid aktiv portföljförvaltning finns det även alltid en risk att portföljförvaltarens val av investeringar misslyckas. Investeringarna skyddas inte mot valutakursrisk och därmed finns det valutakursrisk vid investeringar som inte är noterade i euro. Fonden kan utlåna aktier den äger för att skaffa tilläggsavkastning. Vid utlåning av aktier finns det en motpartsrisk mot vilken fonden skyddar sig med obligationer eller pengar som fungerar som säkerhet för de utlånade aktierna.