Beskrivning av fonden 

Fonden investerar på aktiemarknaderna i Nordamerika. Fondens mål är att ge investeraren totalavkastning som möjligast väl motsvarar avkastningen på aktieindexet Dow Jones Sustainability North America, med beaktande av fondens kostnader. Indexet efterföljs i huvudsak genom att investera direkt i aktier som ingår i indexet. Utöver sina andra egenskaper är fondens mål att främja egenskaper som hänför sig till miljön och samhället. 

För vem?

Fonden lämpar sig för sparare och investerare som vill investera mycket diversifierat på aktiemarknaderna i Nordamerika.  

Bekanta dig med fondprospekt och fondöversikter.

Risker 

Fonden lämpar sig för sparare och investerare som vill investera mycket diversifierat på aktiemarknaderna i Nordamerika.  

Hållbarhet 

Fonden strävar efter att främja faktorer som hänför sig till miljön och samhället genom att efterlikna aktieindex vars egenskaper i anknytning till miljön, samhället och en god förvaltningssed (ESG) förverkligas i fondens investeringar.