Fondbeskrivning

Placeringsfonden LokalTapiola Kortränta ESG är en korträntefond som förvaltas aktivt. Fonden placerar huvudsakligen i kortfristiga ränteobjekt med bra kreditbetyg noterade i euro i Europa och i OECD-länder. Placeringsobjekten utgörs huvudsakligen av företagscertifikat, bankcertifikat, obligationer med rörlig ränta och kort fast ränteperiod samt statsgaranterade obligationer. 

För vem?

Fonden lämpar sig för sparare och placerare som vill placera i kortfristiga ränteobjekt på ett lätt och diversifierat sätt. Vi rekommenderar en placeringstid på minst 1 år.

Risker

Fondens väsentligaste risker hänför sig till marknadsutvecklingen av obligationerna som utgör investeringsobjekt. Utvecklingen påverkas av bl.a. emittenternas kreditbetalningsförmåga (kreditrisk) och utvecklingen av den allmänna räntenivån (ränterisk).

Hållbarhet

Utöver den ekonomiska analysen genomgår fondens placeringsobjekt även en hållbarhetsanalys. I hållbarhetsanalysen bedöms vilken inverkan miljön, samhälls- och ägarstyrningsaspekter (ESG) har på bolagets verksamhet, dess framtidsutsikter och bolagets värde på lång sikt.

Bekanta dig med hållbarhetöversikten.