Beskrivning av fonden

Specialplaceringsfonden LokalTapiola Investeringsfastigheter är en specialplaceringsfond enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder som i huvudsak investerar i fastigheter och i fastighetsvärdepapper i Finland. Investeringarna är ordentligt diversifierade i olika fastighetsklasser såsom kontor, affärsfastigheter, produktionslokaler och bostäder.  

Fonden har för närvarande cirka 95 000 m² uthyrningsbar yta i kontorsobjekt och antalet bostäder är cirka 250. Fonden är en fond enligt artikel 8 i SFDR och den beaktar hållbarhetsfaktorer som en del av sin investeringsverksamhet.

Bekanta dig med fondens prospekt och rapporter här.

För vem?

Specialplaceringsfonden LokalTapiola Investeringsfastigheter lämpar sig för sparare och investerare som vill investera enkelt och mycket diversifierat på fastighetsmarknaden i Finland. Vi rekommenderar en investeringstid på minst fem år.

Investerandet är enkelt för dig eftersom experterna väljer objekten, hyr ut dem och ansvarar för övrigt underhåll på dina vägnar. Med hjälp av fonden kan du bli fastighetsinvesterare redan med ett litet belopp eftersom minimiteckningen är 500 euro.

Risker

Med fondandelar finns det alltid en risk att värdet på fonden fluktuerar. De väsentligaste riskerna vad gäller avkastningen på fonden är utvecklingen av värdet på fastigheterna, hyresintäkterna och fondens likviditet. Hyresgästefterfrågan i fondens investeringsobjekt och uthyrningsgraden påverkar utvecklingen av hyresintäkterna.

Hållbarhet

Utöver den ekonomiska analysen av investeringsobjekten i fonden analyseras även deras hållbarhet. I hållbarhetsanalysen bedöms fastighetsobjektets risker ur ett perspektiv som omfattar miljörelaterade, sociala och förvaltningsrelaterade egenskaper (ESG) samt hållbarhetsriskernas inverkan på fastighetens värde på lång sikt.

Bekanta dig med LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltningskoncernens hållbarhetsrapport här (pdf på finska)

Bekanta dig med blanketten för förhandsuppgifter enligt EU:s SFDR-förordning här (pdf).

Bekanta dig med den regelbundna rapporten enligt EU:s SFDR-förordning här (pdf).